Birka B8 an B5 tablet woven bands (grave 977)

b8-b5-brocaded-birka-tabletwoven-band
B5 and B8

Among other finds in grave 977 in Birka there were pieces of tablet woven bands, with patterns labeled by Agnes Geijer as B8 and B5.

W grobie nr 977 w Birce znaleziono między innymi fragmenty brokatowanych krajek tabliczkowych, ze wzorami oznaczonymi przez Agnes Geijer jako B8 i B5.

394585

Image source/źródłoHistoriska.se

b5-brocaded-birka-tabletwoven-band-1
B5

Agnes Geijer in Birka III wrote /Agnes Geijer, Birka III:

“B5. Grab 977. Brettchenband mit Silberschuss. In der Musterpartie 9 halbseidene Brettchen, am Rande 6 (?), wovon vier vollständig sind. Zusammen 21 Brettchen. Unterseite locker und ungleichmässig. Den Musterstichen der Kette auf der Oberseite entsprechen leere Stellen, wo in Ausnahmsfällen die Reste des Flachsfadens, eine dunkle diffuse Masse, erhalten sind. Der Silberdraht kehrt innerhalb der äussersten Brettchenschnüre um, weshalb sich diese von dem übrigen Band losgelöst haben. Schussdichte 12 Fäden per cm. Breite 12 mm, Länge 9 cm.”

Tabletwoven band with silver drawn wire (more about the drawn wires below). Altogether 21 tablets were used. The pattern part consist of 9 tablets, and the edge of 6 tablets, “of which 4 are complete”. This could possibly mean that the edge consisted of 4 tablets without any brocading, but because 1. this can be observed only on one edge, 2. sewing of twisted threads to the border of a band is also a common occurrence, I chose to reconstruct it using only one tablet per outer edge. Geijer notes that the underside is loose, which means there was not much pull on the warp threads. Geijer also notes that flax was used in this band. I made my reconstruction using only silk, because I have so far not found flax threads both thin and strong enough to be used with fine silk. Geijer notes that this is one of the bands, where the brocading weft is turned before the outer border tablets, hence the cutting-off effect occurs here also.

Krajka tabliczkowa z brokatowaniem srebrnym drutem (więcej o problemie drutów z Birki niżej). Łącznie użyto 21 tabliczek. Do części z wzorem użyto 9 tabliczek, a do brzegów 6, “z których 4 są pełne”. Może to oznaczać, że brzeg stanowiły 4 “sznury” bez brokatowania, ale ponieważ po pierwsze jest to widoczne tylko na jednym brzegu, a po drugie powszechne są znaleziska z przyszytymi do brzegu krajki lub tkaniny skręconymi nićmi, postanowiłąm zrekonstruować z użyciem tylko jednej tabliczki na każdy brzeg. Geijer napisała, że spodnia strona jest dość luźna, co oznacza, że osnowa nie była zbyt mocno naciągnięta podczas tkania. Geijer odnotowała również, że do wykonania krajki użyto lnu. Ponieważ dotychczas nie udało mi się znaleźć nici lnianych, które byłyby jednocześnie dość cienkie i dość mocne, aby użyć ich do rekonstrukcji birkowych krajek, swoje krajki tkam z użyciem wyłącznie jedwabiu. Geijer zwróciła uwagę, że jest to jedna z tych krajek, w których srebrna nić użyta do brokatowania “zawraca” przed ostatnią tabliczką, co spowodowało “odcięcie” brzegu krajki, często obserwowane w podobnych znaleziskach.

The weft density of the original band is 12 threads per 1 cm, width is 12 mm. I have achieved 10 mm width (maybe because I didn’t do the 4-tablet border?)and 15 threads per 1 cm weft density. This means that the 0.2 mm silver wrapped silk thread I used for the brocading might be too thin – or that I beat down the weft too strongly.

Gęstość wątku w oryginalnej krajce wynosi 12 nici na 1 cm, a szerokość 12 mm. Mnie się udało osiągnąć 10 mm szerokości (być może dlatego, że nie zrobiłam 4-tabliczkowego brzegu?) i 15 nici gęstości wątku. To oznacza, że nić, której użyłam do brokatowania (jedwab owijany paskiem płaskiego srebra) o grubości 0,2 mm, jest za cienka w tym przypadku – albo za mocno dobijałam wątek podczas tkania.

As for the pattern: this time I resisted the natural tendency to fix it. As can be seen especially by the “keys” part, I tried to recreate the pattern as closely as possible.

Odnośnie wzoru: powstrzymałam się od naturalnej chęci “naprawiania”. Jak widać zwłaszcza po motywie “kluczy”, próbowałam jak najwierniej skopiować oryginalny wzór.

Below is the comparison of the band (photo from Historiska.se) and my band, made with spun silver thread with silk core.

Poniżej zestawienie zdjęcia oryginalnej krajki (z Historiska.se) i mojej, wykonanej z użyciem owijanej srebrem jedwabnej nici.

.b8-pattern-recovery

b5-brocaded-birka-tabletwoven-band
B 5

The second band was named “B 8” by Geijer:

“B8. Grab 977. Brettchenband mit Silberschuss. In der Musterpartie 7 Brettchen mit gemischter Kette. Die Linien des Musters sind teilweise auf der Unterseite zuerkennen. Die Ränder bestehen aus 2 vollständigen Brettchen und dazwischen ist Platz für 2 jetzt vermoderte. Insgesamt also 15 Brettchen. Breite 8 mm. Länge 17 mm.”

Tabletwoven band with drawn wire. The pattern part consist of 7 tablets, the edge is 2 “complete” tablets and 2 tablets wide brocading between them. The two tablets under the border brocading might’ve been threaded with flax, as Geijer notes the threads are now missing. A total of 15 tablets were used for this band. Width is 8 mm.

Druga krajka została również wykonana na tabliczkach, z użyciem srebra do brokatowania. Część z wzorem obejmuje 7 tabliczek, a brzeg 2 “pełne” tabliczki i 2 z brokatowaniem miedzy nimi. Dwie tabliczki pod brokatowaniem na brzegach mogły być nawleczone nićmi lnianymi, Geijer odnotowała, że te nici rozpadły się. Łącznie użyto 15 tabliczek, a szerokość krajki wynosi 8 mm.

I managed to achieve 8 mm width, again with weft density of 15 per 1 cm. Because Geijer only provided partial pattern for this band, I tried to analyse it based on the pictures in Birka III and a photo from Historiska.se. Thus the pattern I came up with is very irregular. At close inspection it is visible, that at least one of the tablets was threaded opposite (S), what Geijer also noted, and I implemented this also. Below is the comparison of my band and the original. I used spun silver thread with silk core.

Udało mi się osiągnąć 8 mm szerokości, przy gęstości wątku ponownie 15 na 1 cm (Geijer nie podała informacji o gęstości). Ponieważ Geijer zamieściła tylko część wzoru tej krajki, próbowałam uzyskać więcej informacji o nim na podstawie zdjęć w Birka III  i Historiska.se. Uzyskany w ten sposób wzór jest mocno nieregularny. Przyglądając się zdjęciom można zauważyć, że co najmniej jedna tabliczka była nawleczona odwrotnie (S) w stosunku do pozostałych (Z), co również uwzględniłam podczas rekonstrukcji. Poniżej porównanie fragmentów oryginału i mojej krajki.

 

b5-pattern-recovery

b8-brocaded-birka-tabletwoven-band
B8
b8-brocaded-birka-tabletwoven-band-1
B8
b8-brocaded-birka-tabletwoven-band-2
B8

 

b8-b5-brocaded-birka-tabletwoven-band-1
B5 and B8

As for the “drawn wire” problem:

Nancy Spies wrote in her book, Ecclesiastical Pomp & Aristocratic Circumstance:

“Drawn wires were formed by drawing out a length of metal, either between two people or two sets of apparatus or, later, by pulling it through successively smaller holes in a draw plate to reduce its diameter to the desired width.” (page 60)

It would seem that the drawn wires were a solid silver or gold wire of set diameter. However, Cathy Ostrom Peters in her article The Silk Road Textiles at Birka: An Examination of the Tabletwoven Bands, based on Geijer’s research, wrote:

“What is unique about the Birka tabletwoven bands is that the brocade weft threads of gold and silver are actual solid drawn wire threads wound around a cream colored silk core.”

She quotes Jack Ogden, Jewellery of the Ancient World, pages 46-52, as source for this statement, adding: “In this chapter, Ogden not only explains the differences between “drawn,” and “strip and block twisted,” wires and shows there various differences under magnification. 48-49.”

So far I haven’t seen a magnified photo of the “drawn wires” from Birka, so I can’t be sure, who is right. From my reconstruction-based research it seems, that at least some of the Birka wires had to be about 0.2 mm thick. If indeed they were solid wires wrapped around a silk core (without being beatten flat, as is the case in “spun silver/gold thread with silk core”), it would mean that the actual silver wire has to be thinner than 0.1 mm – to fit the silk core inside.

Odnośnie problemu “srebrnych drutów”: 

Nancy Spies napisała w swojej książce, Ecclesiastical Pomp & Aristocratic Circumstance:

“Drawn wires were formed by drawing out a length of metal, either between two people or two sets of apparatus or, later, by pulling it through successively smaller holes in a draw plate to reduce its diameter to the desired width.” (page 60)

[Druty ciągnione były uzyskiwane przez ciągnięcie danej długości metalu, albo przez dwie osoby albo dwa narzędzia, lub, później, przeciągając drut przez coraz mniejsze otwory w tabliczce do produkcji drutu w celu uzyskania coraz mniejszej średnicy, aż do uzyskania pożądanej szerokości – tłum. własne]

Wydaje się więc, że opisany drut to drut ciągniony we współczesnym rozumieniu, drut z litego srebra lub złota o danej średnicy. Jednak Cathy Ostrom Peters w swoim artykule The Silk Road Textiles at Birka: An Examination of the Tabletwoven Bands, opartym na badaniach Geijer, napisała:

“What is unique about the Birka tabletwoven bands is that the brocade weft threads of gold and silver are actual solid drawn wire threads wound around a cream colored silk core.”

[W przypadku krajek tabliczkowych z Birki wyjątkowe jest to, że złoty i srebrny wątek użyty do brokatowania to w rzeczywistości lity drut ciągniony owinięty wokół rdzenia z jedwabiu w kolorze kremowym – tłum. własne]

Na poparcie tego twierdzenia autorka cytuje Jacka Ogdena: Jewellery of the Ancient World, strony 46-52, dodając: “In this chapter, Ogden not only explains the differences between “drawn,” and “strip and block twisted,” wires and shows there various differences under magnification. 48-49.” [W tym rozdziale Ogden nie tylko wyjaśnia różnice między drutem “ciągnionym” a drutem z “taśmą i skręceniem” [tj. rdzeń owinięty płaskim paskiem metalu?], pokazując różnice w powiększeniu. s. 48-49 – tłum. własn.]

Na razie nie udało mi się zobaczyć powiększonego zdjęcia “drutów ciągnionych” z Birki, więc nie mam pewności, kto ma rację. Z moich własnych eksperymentów z rekonstrukcjami krajek wynika, że przynajmniej niektóre ze srebrnych “drutów” z Birki musiały mieć około 0.2 mm grubości. Jeśli rzeczywiście byłyby to lite druty ciągnione owinięte wokół jedwabnego rdzenia (bez spłaszczania ich, jak w przypadku nici owiniętych płaskim paskiem metalu – “spun silver/gold thread with silk core”), oznaczałoby to, że sam lity drucik musiałby być cieńszy niż 0,1 mm – żeby pomieścić jedwabny rdzeń.

 

b8-b5-brocaded-birka-tabletwoven-band-2
B5 and B8

They are both available on Etsy:
B5: etsy.com/listing/498804883/viking-birka-brocaded-tabletwoven-band

B8: etsy.com/listing/485312282/viking-birka-brocaded-tabletwoven-band

 

 

2 Comments Add yours

  1. norma says:

    The braid is beautiful

    Like

    1. Thank you very much! 🙂

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s