Birka B20 band, blue

Brocaded tablet woven band, brocade made with real silver wrapped silk thread.

Brokatowana krajka tabliczkowa, z brokatowaniem jedwabną nicią ze srebrną owijką.

From A. Geijer, Birka III, p. 88:

Z książki A. Geijer “Birka III”, s. 88:

“Brettchenband mit silberschuss. In der eigentlichen Musterpartie 16 ganzseidene Br. Jeder Rand besteht aus 2 Partien, die durch längsverlaufende Brettchenshnüre von einander abgegrenzt sind. Die innenborten sind gemustert und bestehen aus 4 vollständigen Br. Der äussere Rand war schlicht und bestand wahrscheinlich aus 3 oder 4 leinenen Br., die jetzt vermodert sind. Insgesamt 34 oder 36 Br. Die Unterseite ist dicht, in der Regel mit der gleichen Schnurrichtung, doch mit Unebenmässigkeiten, die darauf deuten, dass die Brettchen mitunter während der Arbeit den Platz gewechselt haben. Diejenige Schnur, die die Musterpartie abgrenzt, ist auf der Unterseite durch eine Vertiefung markiert. Dieses unter den Birkabändern einzigartige Muster arbeitet mit 3 Flächeneffekten: glattes Silber mit einzelnen Seidenstichen, fleckige Silberfläche, sowie eine dichte Seidenfläche, die mit stückweise verlaufenden Brettchenschnüren ausgefüllt ist. Die Ausführung weist einzelne Unregelmässigkeiten oder Fehler auf, die wie bei Nr. 19 erkennen lassen, dass das Muster mehr oder weniger direkt einer anderen Gattung entnommen und für diese Technik adaptiert wurde.
Unter den 5 grössten (doch ziemlich stark beschädigten) Fragmenten finden sich 3 Stellen, die wahrscheinlich Anfang oder Ende des Gewebes darstellten; das Brettchenband ist hier ganz schlicht, ohne Effektschuss oder Muster. Unmittelbar neben einer solchen Stelle wurde in einer Länge von ungefähr 2 cm Seide statt Silber als Effektschuss verwendet. Schussdichte 14 per cm. Breite 17 mm. Längen ungefähr 17, 15, 12, 11 und 5 cm sowie kleinere Fragmente.”

Tablet woven band with silver thread (spun silver?). In the actual pattern section 16 tablets threaded with silk. Each edge is composed of 2 parts, which are separated by a single line of a “cord” surviving till present. The interior edge has a pattern and consist of 4 full tablets. The outer edge was simple and probably consisted of 3 or 4 linen “cords”, now decayed. A total of 34 or 36 tablets according to Geijer. The bottom of the band indicates, that the tablets sometimes changed places, although all were woven in the same direction. This unique pattern among bands from Birka includes 3 surface effects: smooth silver with single silk stitches, patchy silver surface, and a tight silk surface. The design has individual irregularities or errors.

Krajka tabliczkowa ze srebrną nicią. Część ze wzorem wykonana za pomocą 16 tabliczek nawleczonych jedwabnymi nićmi. Brzeg składa się z 2 części, oddzielonych pojedyńczą linią “sznura”, widoczną obecnie. Wewnętrzny brzeg posiada wzór, wykonany za pomocą 4 tabliczek. Zewnętrzny brzeg bez wzoru, wykonany z użyciem 3 lub 4 tabliczek nawleczonych prawdopodobnie lnem, który nie przetrwał. Łącznie, według A. Geijer, użyto 34 lub 36 tabliczek. Na spodzie krajki można zauważyć, że tabliczki czasami zamieniały się miejscami, ale wszystkie były obracane w tym samym kierunku. Wzór tej krajki jest wyjątkowy na tle pozostałych z Birki i obejmuje zastosowanie 3 różnych powierzchni: gładkiej srebrnej z pojedynczymi nićmi jedwabnymi, srebrno-jedwabnej kratki i gładkiej jedwabnej. We wzorze występują pojedyncze nieregularności lub błędy.

Among the 5 largest (but quite badly damaged) fragments there were three that presumably mark the beginning or end of the fabric; where the band has no pattern and is quite simple.

Spośród 5 największych fragmentów (dość mocno zniszczonych) na trzech widoczne są prawdopodobnie początki lub końce tkaniny, na których nie ma żadnego wzoru.

If I understand Geijer correctly, near such a plain end, silk thread was used for brocading for about 2 cm.

O ile dobrze zrozumiałam tekst Geijer, obok takiego gładkiego zakończenia użyto jedwabnej nici (zamiast srebrnej) do brokatowania na odcinku około 2 cm.

Weft density 14 per cm. Width 17 mm. Lengths of the found fragments are about 17, 15, 12, 11 and 5 cm, and some smaller fragments.

Gęstość wątku wynosi 14 na 1 cm, szerokość krajki to 17 mm. Znaleziono fragmenty o długości 17, 15, 12, 11 i 5 cm i kilka krótszych.

b20 birka band by alicja jaczewska 2

I used 34 tablets (16 for the pattern + 2×4 for the inner edge + 2×4 for the outer edge), all threaded with 4 x blue silk, and a silver foil wrapped thread.

Do tkania użyłam 34 tabliczek (16 na wzór + 2 x 4 na wewnętrzny brzeg i 2 x 4 na zewnętrzny), każda przewleczona 4 nićmi jedwabnymi, oraz nici ze srebrną owijką.

Although C.O. Peters and A. Geijer both suggest the Birka bands with silver brocading were probably not monochromatic, but had various colours of silk threads to accentuate the silver brocading, I will experiment with this idea on my own later. It could possibly make the parts of this band, where only silk thread is visible, more interesting by adding another pattern. However, we know from Geijer’s analysis that all the tablets were turned in one direction. This requires further analysis.

Chociaż C.O. Peters i A. Geijer wspomniały o prawdopodobieństwie, że do tkania krajek jedwabnych używano nici jedwabnych w różnych kolorach, których zadaniem mogło być podkreślenie wzoru brokatowanego, nie zdecydowałam się na takie rozwiązanie jeszcze tym razem, ale być może miałoby to uzasadnienie – części, w których widoczna jest tylko gładka jedwabna powierzchnia, mogłyby być bardziej dekoracyjne. Z drugiej strony w tej krajce wszystkie tabliczki były obracane w tym samym kierunku. Kombinacja kolorowych nici jedwabnych i tego wzoru wymaga dalszej analizy.

b20 birka band by alicja jaczewska 1

Again, the weaving was going at a painful speed of about 2 cm per hour.

I tym razem prędkość tkania wynosiła około 2 cm na godzinę.

I think a lot of problems with this pattern is the result of the fact, that the maker didn’t follow the rule off the odd number of tablets. 16 tablets for the main pattern doesn’t allow to pinpoint the central line.

Myślę, że wiele problemów z tym wzorem wynika z faktu, że twórca nie zastosował zasady nieparzystej liczby tabliczek. 16 tabliczek wzoru uniemożliwia wskazanie środkowej linii.

birka tablet woven band b20 by alicja jaczewska 3

birka tablet woven band pattern b20 by alicja jaczewska 5

I also corrected Geijer’s pattern part relating to the inner border. The zigzag is not parallel, if you look closely at the surviving bands, it is “moved up” by one. I’m not sure if this was intentional, but I decided to keep it like this. However I could not help but to try and correct the meander-like pieces of the pattern (the _|-|_|-|_ parts). I believe the maker was trying to achieve a regular pattern here.

Poprawiłam interpretację wzoru autorstwa Geijer w zakresie wewnętrznego brzegu. “Zygzak” nie jest symetryczny, jeżeli przyjrzeć się zdjęciom oryginału, można zauważyć, że oba “zygzaki” są wobec siebie przesunięte o jedną linię wątku. Nie wiem, czy twórca zrobił tak celowo, ale postanowiłam zachować to przesunięcie. Postanowiłam jednak wprowadzić poprawki do “schodków” w środkowej części ukośnych elementów wzoru (_|-|_|-|_), ponieważ sądzę, że tutaj twórca starał się jednak osiągnąć regularny wzór.

birka tablet woven band b20 by alicja jaczewska 2
I decided to use the pattern from the piece of band that is on the left (illustration 18 in Geijer’s book). I think that the band looks more interesting when the diagonal parts change sides. Also, it seems to me the pattern was inspired by a thin piece of some silk with a larger pattern, maybe used as appliqué, like in Oseberg.

B20 z Geijer

(Fig.: A. Geijer, Birka III, p.”Taf. 18″)

Postanowiłam użyć wzoru z fragmentu krajki, który na ilustracji nr 18 w książce Geijer jest po lewej stronie. Myślę, że krajka wygląda atrakcyjniej, kiedy ukośne elementy występują naprzemiennie. Podejrzewam, że ten wzór został zainspirowany wąskim paskiem jedwabiu, być może użytego jako aplikacja, tak jak fragmenty z Oseberg, na którym oryginalnie występował większy wzór.

birka tablet woven band b20 by alicja jaczewska 4

I wove 1 m with blue silk 60/2 from Kram Korkonti and silk threads wrapped in real silver foil and gilded silver foil (the middle part), all the way the tablets turned in the same direction. It came out 16 mm wide.

Utkałam 1 m używając niebieskiej nici jedwabnej 60/2 od Kramu Korkonti oraz jedwabnych nici ze srebrną owijką i srebrną pozłacaną owijką (ok. 18 cm na środku), obracając wszystkie tabliczki cały czas w tę samą stronę. Krajka ma 16 mm szerokości.

birka tablet woven band b20 by alicja jaczewska 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s