Linen on linen embroidery from St. Ludmila grave in Prague

St. Ludmila, the first Duchess of Bohemia, died in 921. In 925 her remains were translated to Prague. After that her tomb was moved several times more.[1]

Święta Ludmiła, pierwsza księżna Czech, zmarła w 921 r. W 925 jej szczątki zostały przeniesione do Pragi. W kolejnych wiekach jej grób był jeszcze kilkakrotnie przenoszony.[1]

The tomb was opened in 1981. It contained two lead caskets. In the first, apart from the skeletal remains, the archeologists found: “a white cloth with brown embroidery, a white cloth with red embroidery, a piece of beige silk with woven pattern and a piece of brown unpatterned silk”. Apart from these there was a piece of “crumpled white cloth with a geometric pattern containing fragments of unpatterned cloth”. The other casket contained three skulls of unknown women, “two of them wrapped in brown silk and one in purple silk”.[2]

Grób został otwarty w 1981 r. Zawierał dwie ołowiane trumienki. W pierwszej, oprócz szczątków szkieletu, archeolodzy znaleźli “białą tkaninę z brązowym haftem, białą tkaninę z czerwonym haftem, kawałek beżowego jedwabiu z tkanym wzorem i kawałek gładkiego brązowego jedwabiu”. Oprócz nich w grobie znajdowało się “zawiniątko z białego materiału z geometrycznym wzorem, w którym znajdowały się fragmenty gładkiego materiału”. Druga trumna zawierała trzy czaszki niezidentyfikowanych kobiet, “dwie były owinięte brązowym jedwabiem, a jedna purpurowym”.[2]

Let us take a closer look at the white linen with a pattern of white linen embroidery. It is very unusual to find a white-on-white embroidery from Xth century.

Przyjrzyjmy się bliżej fragmentowi białego lnu z haftem wykonanym białym lnem. Taki haft, biały na białym, jest niespotykany wśród tektyliów z X wieku.

“[…] according to written sources, a tradition of embroidery existed in St. George’s monastery, this material […] may have been domestic in origin. If it was imported, then probably from the German area or from Egypt.” It was dated to second half of Xth century, and the C14 dating indicated 1024±40.[3]

“[…] według źródeł pisanych w klasztorze św. Grzegorza istniała tradycja haftowania, ten materiał […] może być lokalnego pochodzenia. Jeżeli był importowany, to prawdopodobnie z rejonu Niemiec lub Egiptu.” Datuje się go na drugą połowę X wieku, a datowanie C14 wskazało rok 1024±40.[3]

The detailed description of this fabric from Bravermanova’s article:
”Fabric with embroidered geometrical pattern
binding – tabby
material
warp: linen, Z twist of irregular strength, light-coloured
density – 12 to 31 warp ends per cm, increasing towards the salvages
weft: linen, Z twist of irregular strength, light-coloured
density – 15 to 25 weft threads per cm
selvage – preserved on one side, original total width unknown
binding of the selvage – tabby
material – one warp thread – linen, S twist from two threads slightly Z-twisted, light-coloured
pattern – embroidery; thread – linen, S twist, light-coloured, coarser”[4]

Szczegółowa charakterystyka materiału z artykułu Bravermanovej:
”Materiał z haftowanym wzorem geometrycznym
splot – płócienny
materiał
osnowa: len, skręt Z o nierównomiernym nasileniu, jasny kolor
gęstość – 12 do 31 nici osnowy na 1 cm, zwiększając się w kierunku brzegu
wątek: len, skręt Z o nierównomiernym nasileniu, jasny kolor
gęstość – 15 do 25 nici osnowy na 1 cm
brzeg – zachowany po jednej stronie, oryginalna szerokość nieznana
splot brzegu – płócienny
materiał – jedna nić wątku – len, skręt S z dwóch nici o lekkim skręcie Z, jesny kolor
wzór – haft; nić – len, skręt S, jasny kolor, grubsza”[4]

The pattern used on this piece of linen brings to mind two simmilar motives. First is a piece of brocaded tablet woven band from Dublin:

Wzór użyty na tym fragmencie lnu przypomina dwa podobne motywy. Pierwszy to fragment brokatowanej krajki tabliczkowej z Dublina:

The other are fragments of patterns on brocaded tablet woven bands from Birka.

Drugi to elementy z wzorów na brokatowanych krajkach tabliczkowych z Birki.

Note patterns c and d here:

We wzorze c i d tutaj:

And pattern d here:

I wzorze d tutaj:


On several occasions I’ve seen this pattern being called “dragons”. Are they indeed? They do not seem to correspond to other depictions of dragons, for example the carved heads for the boats, or the carvings in stone from the Isle of Man cross. On the other hand, this does look like two heads with open jaws, connected by a neck. Whatever they are, it’s a well established pattern from the early medieval period.

Kilkakrotnie spotkałam się z określeniem tego wzoru jako “smoki”. Czy są to rzeczywiście smoki? Nie przypominają innych przedstawień smoków, na przykład rzeźbionych głów umieszczanych na łodziach lub płaskorzeźb na kamiennym krzyżu z wyspy Man. Z drugiej strony można się tu dopatrzeć dwóch głów z otwartymi paszczami, połączonych szyją. Czymkolwiek są, jest to z pewnością motyw obecny we wczesnym średniowieczu.

The pattern from St. Ludmila’s grave seems streched or alongated vertically (on the photo of the original textile). There are two reasons for this. Firstly, note that the density of warp and weft is slithly different. Secondly, it is not based strickly on a “square”. Let me explain what I mean on a drawing:

Wzór z grobu św. Ludmiły wydaje się nieco rozciągnięty w pionie (na zdjęciu oryginalnego znaleziska). Jest to spowodowane dwoma czynnikami. Po pierwsze należy zwrócić uwagę na to, że osnowa i wątek różnią się nieco pod względem gęstości. Po drugie, wzór nie jest do końca oparty na “kwadracie”. Wyjaśnię to za pomocą rysunku:

20160613_152753

This is the embroidery scheme. The black dots are the places, where the needle goes through the fabric, and the blue lines are the thread that is left on the surface. As you can see, it doesn’t exactly follow squares, more of a rectangle.

To jest schemat haftu. Czarne kropki wskazują miejsca, w których igła przechodzi przez materiał, a niebieskie linie to nić pozostawiona na powierzchni. Jak widać, nie jest to dokładnie zasada kwadratów, raczej prostokątów.

There are two elements, used repeatedly, in the pattern:

Wzór składa się z dwóch powtarzających się elementów:
IMG_20160601_123927The sun symbol seems to be about 18 threads to the left from the “dragon”, and about 20 threads above the lower head (I’m talking about the line where I wrote “more space here” 😉 ).

Symbol słońca jest oddalony o około 18 nici od “głowy smoka” po prawej i o około 20 nici od “głowy smoka” poniżej (chodzi mi o tę linię, przy której napisałam “more space here” 😉 ).

Happy embroidering! 🙂

Wesołego haftowania! 🙂
20160613_152816

 

All translations from English to Polish are done by me.
Wszystkie tłumaczenia z j. angielskiego na polski są mojego autorstwa.

[1] M. Bravermanova, The oldest textile items from the reliquary tomb of St. Ludmila [in:] NESAT VIII, Łódź 2004, p. 87.

[2] Ibidem.

[3] Ibidem, p. 88.

[4] Ibidem, p. 91.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s